Regulamin Nowy

NOWY REGULAMIN  serwisu ProworkPL,  obowiązuje od dnia 25 maja 2018

I. DEFINICJE

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Użytkownik Zwykły – każda osoba, która przegląda treści na stronie nie wymagające rejestracji ani zalogowania.
Usługodawca – Firma Prowork.PL Anna Kaczorowska, ul. Warecka 8/46, 00-040 Warszawa, zwana dalej Prowork.PL lub Usługodawca.
ProworkPl jest właścicielem serwisu internetowego
www.prowork.pl oraz działa jako agencja zatrudnienia na podstawie licencji 9116 wydanej przez Min. Pracy i polityki społecznej świadcząc usługi doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy.
Usługi   wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin tj.: Konto i Profil CV, Newsletter, treści informacyjne w Serwisie.
Newsletter – System powiadomień o aktualnościach i  ofertach Usługodawcy. Użytkownik osobno zapisuje się do listy subskrybentów poprzez formularz Newsletter podając: imię i adres email.
Treści informacyjne – własne treści informacyjne, aktualności, oferty pracy publikowane na stronie  www.prowork.pl dostępne dla zalogowanych
i niezalogowanych Użytkowników Serwisu.
Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta Profil CV.
Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem https://www.prowork.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Zawartość serwisu stanowią też treści informacyjne związane z projektami rekrutacyjnymi i oferty pracy.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Usługi. Użytkownik poprzez Konto zarządza Profilem CV i ustawieniami Prywatności.
Profil CV – Użytkownik gromadzi na Profilu CV wybrane informacje, w tym  historia edukacji, zatrudnienia, inne dane, które dobrowolnie podaje w formularzu Profil CV w celu udziału w projektach rekrutacyjnych. Użytkownik zakłada Konto  poprzez Formularz rejestracyjny dostępny na www.prowork.pl 
Rekrutacja  Jawna –  rekrutacja dla Pracodawcy, którego tożsamość jest uwidoczniona w ofercie pracy i w procesie  rekrutacyjnym.
Rekrutacja  Ukryta –  rekrutacja dla Pracodawcy, którego tożsamość jest ukryta w ofercie pracy i w procesie  rekrutacyjnym.
Ustawienie Prywatności
 – funkcjonalność Konta umożliwiająca samodzielny wybór i zmianę zakresu prywatności danych zgromadzonych na Koncie Profil CV
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
RODO – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEI.

II. Zawarcie UMOWY i zakres usług

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta
  z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika Formularza rejestracyjnego umieszczonego w serwisie www.prowork.pl w celu utworzenia Konta. Umowa z Użytkownikiem obejmuje:
  a. Prowadzenie Konta i przechowywanie zgromadzonych danych
  b. Przekazywanie Profilu Pracodawcy c. Obsługę procesu rekrutacji
 1. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego i założenie Konta Profil CV polega na podaniu: (a). imienia, loginu (adres email), hasła, preferowanej branży, miasta, preferowanego zawodu oraz znajomości j. obcego, (b) zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie pola zgody oraz (c) potwierdzeniu rejestracji Konta poprzez aktywację linka weryfikacyjnego otrzymanego na podany przy rejestracji adres email.
 2. ProworkPl świadczy Usługi polegające na udostępnianiu Serwisu Użytkownikom w celu poszukiwania pracy i udziału w projektach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez Usługodawcę w imieniu Pracodawców realizowanych jako Rekrutacje jawne lub Rekrutacje ukryte.
 3. Użytkownik wysyłając Formularz rejestracyjny po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że:
  a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  b. jest pełnoletni i uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  d. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 4. Użytkownik aktywując Konto wyraża zgodę na przetwarzanie swoich swoich danych zawartych na Koncie Profil CV przez Usługodawcę, w tym kontakt mailowy i telefoniczny z Usługodawcą w celu udziału w projektach  rekrutacyjnych
 5. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 1. Umowa o świadczenie Usług bez rejestracji zostaje zawarta z Użytkownikiem Zwykłym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług i przeglądania  na stronie www.prowork.pl  treści niewymagających rejestracji.
 2. Umowa subskrybcji Newslettera – subskrypcja powiadomień o ofertach pracy i aktualności z Serwisu ProworkPL wymaga rejestracji poprzez przycisk na stronie www.prowork.pl  „Zamów Newsletter” i podanie danych: imię i adres email. Usługa jest dostępna po aktywacji linku rejestracyjnego, który Użytkownik otrzymuje na podany adres email.

III. Konto Profil CV warunki utworzenia

1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika  Serwisu Konto Profil CV w celu korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę, w tym aplikowania na oferty i udziału w projektach rekrutacyjnych.
2. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta Profil CV za pomocą utworzonego przez siebie loginu ( adres email) i hasła. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim swojego loginu oraz hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku ewentualnych szkód wyrządzonych na skutek ich ujawnienia.
3. Hasło Użytkownika musi składać się co najmniej z 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Użytkownik  może samodzielnie dokonywać zmiany hasła.

IV. Konto Profil CV funkcjonalności i Ustawienia prywatności

 1. Użytkownik może zarejestrować w serwisie www.prowork.pl Konto służące do gromadzenia i zarządzania procesem swoim rekrutacji poprzez funkcjonalności Konta:
  a
  . Formularz CV, do dodania m.in  dane kontaktowe, historia edukacji i zatrudnienia, umiejętności.
  b
  . Opcja dodania pliku z CV i pliku ze zdjęciem w formie określonej przez Usługodawcę tj. doc, .docx, pdf, jpeg /maks. wielkość pliku 500 kb
  c
  . Aplikowanie na oferty pracy  do aplikowania wymagane jest uzupełnienie formularza CV, w tym wyraźnie oznaczone dane obligatoryjne w tym: uzupełnienie 1 wpisu historia zatrudnienia i 1 wpisu wykształcenie oraz Zgoda na Udostępnienie profilu.
  d. Historia aplikowania na oferty pracy i status aplikacji
  Użytkownik ma dostęp do listy ofert, na które aplikował i statusu aplikacji (statusy: nowe, realizacja, akceptacja, odrzucone)
 2. Ustawienia Prywatności na Koncie. Użytkownik może zarządzać następującymi ustawieniami Prywatności na swoim Koncie Profil CV:
  a.
  Zgoda na Udostępnianie Profilu/ wycofanie zgody oznacza brak zgody na udostępnienie Profilu Pracodawcom i zawieszenie udziału w projektach rekrutacyjnych i brak możliwości Aplikowania na oferty.
  b.
  Zgoda na przetwarzanie wizerunku Użytkownika /wycofanie Zgody poprzez usunięcie załączonego zdjęcia
  c.
  Zgoda na przetwarzanie danych zawartych w załączonym CV/ wycofanie zgody poprzez usunięcie załącznika z CV
  d. 
  Zgoda na przetwarzanie danych na Koncie – wycofanie zgody oznacza Całkowite Usunięcie konta. Dane będą zanonimizowane
  i przetwarzane w uzasadnionych celach przez okres 2 lata.
  Więcej w
  Polityce Prywatności
 3. Szczegółowe Warunki prywatności  w Polityce Prywatności

V. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
1. połączenie z siecią Internet,
2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies.
3. do utworzenia oraz korzystania z Konta Profil CV niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta e-mail. Podany adres stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika i będzie używany do korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem.

VI. KOSZTY ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW

 1. Założenie Konta Profil CV w serwisie www.prowork.pl przez Użytkownika jest BEZPŁATNE oraz dobrowolne i uprawnia Usługodawcę do rozpatrywania kandydatury Użytkownika w realizowanych przez siebie projektach rekrutacyjnych.
 2. Wszystkie usługi Usługi świadczone przez Usługodawcę dla Użytkownika i Użytkownika Zwykłego są BEZPŁATNE.
 3. Wszystkie usługi pośrednictwa pracy dla osób szukających pracy są świadczone BEZPŁATNIE.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKA

1.Usługodawca zobowiązuje się do stałego świadczenia Usług
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. Przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności serwisowe czy modernizacyjne.
b. Zaprzestania świadczenia usług i usunięcia Konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika oraz w przypadku braku projektów rekrutacyjnych zgodnych z profilem/kwalifikacjami Użytkownika
3. Użytkownik może zarządzać Usługami poprzez Konto Profil CV, w tym  Ustawienia Prywatności i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca i Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
2. Usługodawca nie ponosi  odpowiedzialności za:
a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
c. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
d. podanie przez Użytkownika nieprawdziwych/niepełnych informacji przy rejestracji Konta,
e. nieprzestrzeganie przez Użytkownika warunków Regulaminu.

IX. Ochrona Danych Osobowych i POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika na Koncie Profil CV jest Usługodawca – ProworkPl Anna Kaczorowska, z siedzibą w Warszawie, ul Warecka 8/46.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony danych osobowych. Usługodawca, jako Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Szczegółowe warunki ochrony danych osobowych określa  Polityka Prywatności

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE i KONTAKT

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Użytkownik może wnieść reklamację wysyłając wiadomość mailem na adres: dane@prowork.pl lub pocztą na adres Usługodawcy: ProworkPL, Warecka 8/46, 00-040 Warszawa, w terminie 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 2.  Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i udzieli odpowiedzi, która zostanie przesłana na adres Użytkownika podany w Formularzu rejestracyjnym.
 3. Kontakt z Usługodawcą w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu (a) pisemnie na adres Usługodawcy: ProworkPl Anna Kaczorowska, ul. Warecka 8/46 Warszawa lub (b) mailowo na: dane@prowork.pl lub telefonicznie tel.(22) 8283134

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY o świadczenie Usług

1. Rezygnacja z Newslettera  – wyłączenie subskrypcji jest możliwe w każdej chwili poprzez link „wyłącz subskrypcję” zawarty w każdym  powiadomieniu Newsletter wysyłanym na adres email Użytkownika.

2. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdej chwili  usuwając Konto Użytkownika, jeśli Użytkownik nie przestrzega Regulaminu, Usługodawca nie posiada projektów rekrutacyjnych zgodnych z podanymi przez Użytkownika kwalifikacjami i kryteriami, nie ma aktywności na Koncie przez okres 2 lat od rejestracji. O rozwiązaniu Umowy Kandydat zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres podany w Formularzu rejestracyjnym.
3. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018.
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  od następnego dnia od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie www.prowork.pl .
3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika publikując nową wersję w Serwisie www.prowork.pl lub w przypadku istotnych zmian poprzez wysłanie wiadomości email.
4. W przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza w Serwisie swój wizerunek, tym samym wyraża on zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie przez Usługodawcę w okresie świadczenia Usług, na polach eksploatacji określonych w ust. 3 poniżej – zgodnie z art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Usługodawca oświadcza, że zamieszczony przez Użytkownika wizerunek będzie wykorzystywany w celu prawidłowego wykonania Usług.
5.  W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu, Użytkownik  ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Użytkownik zaakceptował zmieniony Regulamin.
6.  Regulamin oraz Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu.
7. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
8. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwość skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika Zwykłego z pozasądowych dróg rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.  Informacje dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
9. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych RODO, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin ProworkPL obowiązuje z dniem 25 maja 2018