Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI serwis ProworkPl /zgodne z RODO

Obowiązuje od 25 maja 2018 r. Poprzednią wersję polityki prywatności znajdziesz Tutaj

ProworkPl, właściciel serwisu www.prowork.pl dokłada wszelkich starań aby chronić Twoją prywatność. Poniżej opisujemy w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

I. Definicje, których używamy w Polityce Prywatności

ProworkPL, My, NaszeProworkPl Anna Kaczorowska, z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 8/46
Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów, wykorzystywanych do zarządzania usługami.
Profil CV – funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym historia zatrudnienia i edukacji Pracodawcy – Pracodawcy lub Agencje doradztwa personalnego dla których ProworkPl przeprowadza projekty rekrutacyjne.
Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.prowork.pl
Rekrutacja  Jawna –  rekrutacja dla Pracodawcy, którego tożsamość jest uwidoczniona w ofercie pracy i w procesie  rekrutacyjnym.
Rekrutacja  Ukryta –  rekrutacja dla Pracodawcy, którego tożsamość jest ukryta w ofercie pracy i w procesie  rekrutacyjnym.
RODO
 
– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Serwis  – serwis internetowy należący do ProworkPl zarejestrowany pod adresem www.prowork.pl
Ustawienia Prywatności
– funkcjonalność Konta, pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z Usług na samodzielne zarządzanie i wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.
Użytkownik – zwany dalej Użytkownik, Ty, Twój, Kandydat – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z usług oferowanych przez ProworkPL
Użytkownik Zwykły – każda osoba korzystająca z usług Serwisu niewymagających zalogowania

II. Kto jest administratorem Twoich danych i Kontakt

ProworkPl Anna Kaczorowska, z siedzibą w Warszawie, ul. Warecka 8/46 jest Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z Serwisu i udziałem w procesach rekrutacyjnych.
Kontakt odnośnie  przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw: drogą mailową na adres:
dane@prowork.pl  lub pocztą na adres: ProworkPl Anna Kaczorowska, ul. Warecka 8/46, 00-040 Warszawa

III.  Ogólne zasady przetwarzania Twoich danych

1. Zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania Umowy między Usługodawcą a Użytkownikiem na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
2. Dane osobowe zbieramy  bezpośrednio od Kandydata, czyli od osoby, której dotyczą.
3. Kandydat podaje dane osobowe dobrowolnie, jednakże niepodanie niektórych danych uniemożliwia wykonywanie Umowy.
4. W momencie przekazania Twoich danych osobowych Pracodawcy w trakcie procesu rekrutacji, Pracodawca ten staje się Administratorem Twoich  danych osobowych i ciążą na nim wszelkie obowiązki Administratora wynikające z RODO.
5. Dane osobowe przetwarzane są w sposób niezautomatyzowany. Nie dokonuje się profilowania.
6. Dane osobowe są udostępniane odbiorcom wskazanym odpowiednio
w części V. poniżej.

IV. Jakie Dane osobowe przetwarzamy, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej

Poniżej opisujemy zasady oraz możliwy zakres przetwarzania Twoich danych.
Podajemy wyłącznie informacje o potencjalnych sposobach wykorzystania Twoich danych osobowych. W każdym z przypadków, otrzymasz dodatkowo jasną informację o celu przetwarzania Twoich danych oraz gdy wymagane  będziemy prosić o Twoją wyraźną zgodę, którą w każdej chwili możesz cofnąć. Przetwarzanie Twoich danych w ProworkPL odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO.
Oto informacje  o przetwarzaniu Twoich danych opisane wg. celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

1. Gdy korzystasz z Usługi  Konto Profil CV
Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Formularzu rejestracyjnym i na Koncie Profil CV tj: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, nr telefonu, wybrana branża; zawód; kraj pracy, miasto, znajomość j. obcych, inne dane podane w Profilu CV oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tj: historia aplikowania na oferty pracy i historia logowania oraz IP.
Cel: świadczenie Usług  wymagających założenia Konta, w tym Aplikowanie na oferty, Udostępnianie profilu, dostęp do statusu i historii aplikacji i dostęp do Ustawień prywatności.
Podanie niektórych danych wyraźnie oznaczonych jako obligatoryjne  jest warunkiem skorzystania z Usługi i funkcjonalności Konta. W przypadku braku Twojej zgody na podanie tych danych nie możemy świadczyć określonych usług
i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2. Gdy realizujemy Udostępnianie Profilu dla Pracodawców
Udostępnianie Twoich danych osobowych ( z Profilu CV) dla Pracodawców może nastąpić  gdy:
– Aplikujesz na ofertę pracy zamieszczoną w  Serwisie i tym samym rozpoczynasz udział w danym procesie rekrutacyjnym. W przypadku gdy spełniasz oczekiwania Pracodawcy, udostępniamy Twój profil Pracodawcy.
– Rekomendujemy Pracodawcom Twój Profil Kandydata
Jeśli masz aktywne Konto Profil CV, ProworkPL może przedstawić wstępnie Twój Profil Pracodawcy (rekomendacja ProworkPl) i zaproponować Ci udział w danym projekcie rekrutacyjnym.
Podstawa prawna. Zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda taka obejmuje Udostępnianie Profilu Pracodawcy w wyniku:
– Aplikowania na ofertę przez Kandydata
– Rekomendacji Profilu przez ProworkPl
W przypadku gdy prowadzimy Rekrutacją ukrytą, ProworkPl powiadomi Cię  zamiarze przekazania Twoich danych Pracodawcy i w przypadku braku sprzeciwu, dane zostają przekazane Pracodawcy w celu dalszego procesu rekrutacji i ustalenia terminu i sposobu rozmowy kwalifikacyjnej.
3.  Gdy korzystasz z Usługi Newsletter
Subskrypcja  ofert pracy i aktualności dotyczących Usług ProworkPL, wymagane podanie: imię i adres email  do rejestracji i zarządzania subskrypcją. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do włączenia usługi
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu Naszych usług
4. Gdy korzystasz z Usług niewymagających założenia Konta
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia usług niewymagających założenia Konta, tj: wyszukiwarka ofert w Serwisie i treści informacyjne wykorzystując cookies i Google Analitics.
Cel: dane statystyczne i poprawne funkcjonowanie Serwisu,
Podstawa prawna. Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
5.  W celu  ułatwienia korzystania z Serwisu, statystyki i bezpieczeństwa informatycznego Serwisu
W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Serwisów oraz dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP i  lokalizacji.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
6. W celu dochodzenia i egzekucja roszczeń oraz rozpatrywania skarg
i wniosków
W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Profilu CV, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, historia logowania i korzystania z usług, IP i inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

V. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. Pracodawcy
Udostępniamy Twoje dane osobowe Pracodawcom zlecającym Nam  usługi rekrutacyjne. Do udostępnienia Twoich danych osobowych dochodzi w przypadku Udostępniania Twojego Profilu w procesie rekrutacji.
Pracodawcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych (Administrator), nie podlegając w tym zakresie naszym poleceniom i z chwilą otrzymania Twoich danych stają się ich Administratorem.
W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.
Lokalizacja. Nasi Pracodawcy mają siedzibę  w Polsce i  krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w Szwajcarii.
W przypadku przekazania Twoich danych poza terytorium EOG nasi Pracodawcy dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, wynikające w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE)
2. Dostawcy Usług
Przekazujemy Twoje dane osobowe Dostawcom usług wymaganych przy prowadzeniu Serwisu.
Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie co do celów i sposobów przetwarzania danych (przedmioty przetwarzające) i świadczą m.in usługi: hostingowe, usługi wysyłki maili, analizy ruchu w Serwisie
Aktualni dostawcy naszych usług:
Dostawcy usług.
Lokalizacja. Nasi dostawcy mają siedzibę w Polsce raz niektórzy mają siedzibę poza terytorium EOG. W przypadku przekazania Twoich danych poza terytorium EOG nasi dostawcy dają gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, wynikające w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w punkcie 2 Polityki Prywatności.
3. Organy państwowe
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

VI. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

1. Konto Profil CV. Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Twojego Konta w Serwisie dla celów realizacji usługi Konta oraz związanych z nim funkcjonalności zgodnie z Regulaminem.
Po usunięciu Konta Twoje dane zostaną zanonimizowane, za wyjątkiem następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, historia aplikacji oraz informacja o wyrażonych zgodach (te dane będziemy przechowywać jeszcze przez okres 2 lat od usunięcia Konta dla statystycznych i do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy.
2. Usługa Newsletter. Twoje dane osobowe zachowane przy usłudze Newsletter przechowujemy przez okres subskrypcji newslettera. Po wyłączeniu subskrybcji Twoje dane są usunięte z listy subskrybentów Newslettera.
3. Usługi bez rejestracji. Dane osobowe Użytkowników zwykłych (niezalogowanych) przechowujemy tylko przez czas zapisania na ich urządzeniach plików cookies.

VII. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania wysyłając maila na adres: dane@powork.pl. Ponadto, po zalogowaniu do Serwisu możesz samodzielnie zmienić Twoje Ustawienia prywatności  na Koncie Profil CV.
1. Prawo do cofnięcia zgody
Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, udzielonej w momencie rejestracji do Serwisu i podczas korzystania z Usług i funkcjonalności Serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od chwili wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług i funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Zgodą (np. Udostępnianie Profilu).
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO
2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes
Podstawa prawna: art. 21 RODO
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie uznawane jako żądanie usunięcia Konta
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe tj: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji jako niezbędne do celów księgowych, dochodzenia lub obrony roszczeń czy rozpatrywania skarg związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 18 RODO
5. Prawo dostępu do danych
Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO
6. Prawo do sprostowania danych
Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie po zalogowaniu na Konto Profil CV/ Ustawienia prywatności.
Podstawa prawna: art. 16 RODO
7. Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, administratora Danych osobowych lub żądać przesłania bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: art. 20 RODO
8.  Okres realizacji Twoich żądań
Zrealizujemy Twoje żądanie najpóźniej do 1 miesiąca po jego otrzymaniu. lub, jeśli konieczne,  w ciągu kolejnych dwóch miesięcy i poinformujemy Cię o zamierzonym przedłużeniu terminu.
9. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków
Możesz zgłaszać do Nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

VIII. Bezpieczeństwo Twoich Danych

ProworkPL dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych i utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.

IX. Jak wykorzystujemy pliki cookies

Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera czy innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii Twoich działań w Serwisie.
Wykorzystujemy cookies w następujących celach:

a. Świadczenie żądanych przez Ciebie usług (niezbędne pliki cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia Ci zalogowania się do swojego Konta, dostępu do usług Serwisu dla zalogowanych Użytkowników oraz umożliwienia płynnej nawigacji na stronach
Serwisu bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania.

b. Optymalizacja korzystania z Serwisów (niezbędne i analityczne cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody korzystania z Serwisu, w tym ograniczania ilości emisji pojawiających się powiadomień. Używany plików cookies także aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego i do  zapamiętania Twoich preferencji.

c. Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisów (analityczne cookies)

Używamy plików cookies osób trzecich ( Google Analytics) w celu liczenia wizyt w Serwisie, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Serwisu były najczęściej używane czy odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować efektywność Serwisu i dbać o jego rozwój.

Warunki przechowywania i dostępu do plików cookies określasz za pomocą ustawień Twojej przeglądarki internetowej, możesz m.in odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, usunąć zapisane pliki cookies, żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz zablokować działanie plików cookies.
Jednocześnie informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies mogą utrudnić a nawet uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych Usług Serwisu.

X. Zmiany w Polityce Prywatności

ProworkPl może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O zmianach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych Twoich uprawnień przysługujących Ci zgodnie z
Regulaminem oraz przepisami prawa.

Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018