Aktualności

Pielęgniarki z Ukrainy praca bez nostryfikacji w Polsce 2021

Pielęgniarki z Ukrainy praca bez nostryfikacji w Polsce 2021. Nowe przepisy pozwalają uzyskać czasowe pozwolenie i PWZ dla pielęgniarek z Ukrainy, Białorusi i innych krajów z poza Unii Europejskiej.
Od stycznia 2021 obowiązuje ustawa umożliwiające medykom z zagranicy pracę w zawodzie pielęgniarza/pielęgniarki ( też praca w Polsce dla lekarza, lekarza dentysty) na podstawie czasowego Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki wydawanego na okres do 5 lat. Zgodnie z nową ustawą Pielęgniarki m.in z Ukrainy czy Białorusi mogą skorzystać z szybkiej procedury weryfikacji swoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego zdobytego w krajach poza UE. Procedura ta umożliwia uzyskanie czasowo uprawnień do pracy jako pielęgniarz/ pielęgniarka w Polsce z pominięciem mozolnego procesu nostryfikacji.

Jakie warunki musi spełnić pielęgniarka z zagranicy do pracy w Polsce?

Każda osoba, niezależnie od obywatelstwa (również Polak), która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i spełnia następujące warunki:

  1. posiada dyplom pielęgniarki lub położnej;
  2. uzyskała zaświadczenie ze szpitala, innego podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce, który zamierza ją zatrudnić,
  3. ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających termin złożenia wniosku.

Jak znaleźć pracę dla pielęgniarki w Polsce i załatwić formalności bez nostryfikacji dyplomu pielęgniarki?

ProworkPl MED bezpłatnie pomaga pielęgniarkom z Ukrainy, Białorusi i innych krajów spoza UE w znalezieniu zaufanego pracodawcy, weryfikacji dokumentów i załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem czasowego prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki w Polsce. Współpracujemy ze szpitalami, klinikami i podmiotami medycznymi
w Polsce, które zatrudniają pielęgniarki. Wielu pracodawców oferuje dla pielęgniarek i lekarzy z Ukrainy i innych krajów podejmujących pracę w Polsce, program adaptacyjny związany z relokacją. W zależności od pracodawcy, może on obejmować mieszkanie służbowe i  pomoc w relokacji rodziny, ofertę pracy w okresie przejściowym do czasu weryfikacji dokumentów i uzyskania czasowego PWZ czy pomoc w szkoleniu języka polskiego.

Egzamin z polskiego dla pielęgniarek z Ukrainy i innych krajów?

Lekarze i pielęgniarki podejmujące pracę w Polsce na podstawie czasowego Prawa Wykonywania Zawodu nie muszą zadawać formalnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje językowe. Medycy z zagranicy muszą wykazać się znajomością języka polskiego, jednak ocena znajomości języka należy do decyzji podmiotu medycznego, który zatrudnia lekarza czy pielęgniarkę z zagranicy.

Jak uzyskać czasowe Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki
w Polsce procedura krok po kroku

1. Sprawdź czy spełniasz kryteria odnośnie kwalifikacji i doświadczenia jako pielęgniarka uprawniające do uzyskania czasowego Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki w Polsce.
2. Zobacz aktualne oferty pracy dla pielęgniarek w Polsce i znajdź pracodawcę, który może Cię zatrudnić. W przypadku współpracy z Proworkpl MED, przedstawiamy oferty zatrudnienia dla pielęgniarek i umawiamy na bezpośrednie rozmowy ze szpitalami i innymi pracodawcami – rejestracja na stronie www.prowork.pl
3. Złoż wniosek do Ministra Zdrowia o potwierdzenie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy jako pielęgniarka. Do wniosku należy dołączyć m.in dyplomy, świadectwa pracy i tłumaczenia przysięgłe tych dokumentów. Potwierdzenie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu pielęgniarki w Polsce z pominięciem dotychczasowej procedur nostryfikacyjnej wydawanie jest w formie decyzji administracyjnej.
4. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji od Ministra Zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarska wydaje czasowe Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki w Polsce na okres nie dłuższy niż 5 lat. Analogicznie przebiega procedura czasowego uznania kwalifikacji zawodowych bez nostryfikacji dyplomu dla lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy i innych krajów spoza UE, którzy chcą pracować w Polsce.

Pilnie zatrudnię lekarza/ pielęgniarkę z Ukrainy? Rekrutacja personelu medycznego z zagranicy

Szpitale i podmioty medyczne w Polsce borykają się od dawna z brakiem wykwalifikowanej kadry medycznej. Obecna ustawa umożliwi dla wielu szpitali uzupełnienie braków kadrowych i wakatów dla lekarzy specjalistów i pielęgniarek. Zarówno duże szpitale w Warszawie i innych dużych miastach w Polsce, jak i małe placówki medyczne i szpitale powiatowe są otwarte do rekrutacji i zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek głównie z Ukrainy ze względu na znajomość języka polskiego wśród wielu kandydatów, a także z Białorusi, Rosji i innych krajów. Proworkpl MED pomaga polskim placówkom medycznym w rekrutacji kadry medycznej i oferuje wparcie w cały procesie rekrutacji jak i relokacji do miejsca pracy w Polsce.

Praca jako pielęgniarka w Polsce czasowo bez nostryfikacji ważne informacje

Pielęgniarki spoza krajów UE, które skorzystają w 2021 roku z nowych przepisów
i uproszczonej procedury umożliwiającej uznanie kwalifikacji z zagranicy otrzymają Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki w Polsce tylko czasowo na okres do 5 lat. Należy pamiętać, że PWZ pielęgniarki uzyskane na powyższych warunkach wygasa najpóźniej po 5 latach, bez możliwości jego przedłużenia.
Ponadto należy podkreślić, że Pielęgniarka, która uzyska czasowe Prawo Wykonywania Zawodu, może wykonywać zawód pielęgniarki w Polsce wyłącznie w przedmiocie leczniczym wskazanym w decyzji Ministra  Zdrowia.  Dodatkowo w pierwszym roku pracy jako pielęgniarka w Polsce, wymagane jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie pod nadzorem innej pielęgniarki czy położnej wyznaczonej przez Pracodawcę.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę z podmiotem leczniczym, który wydał dla Pielęgniarki zaświadczenie o zatrudnieniu, Okręgowa Rada Pielęgniarek skreśli daną osobę z rejestru pielęgniarek w Polsce, co jest równoznaczne z wygaśnięciem czasowego Prawa Wykonywania zawodu.

Jak podjąć pracę na stałe w Polsce jako pielęgniarka

W okresie czasowego zatrudnienia w Polsce (zgodnie z przepisami obowiązującymi tylko w okresie stanu epidemii), jako osoba, która uzyskała kwalifikacje poza UE, np pielęgniarka z Ukrainy, Białorusi możesz w następujący sposób uzyskać bezterminowo Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki w Polsce:

  1. przystąpić do nostryfikacji swojego dyplomu na jednej z uczelni w Polsce (jeśli dyplom spełnia warunki określone odrębnymi przepisami prawa) lub
  2. rozpocząć studia wyższe I stopnia (licencjat) na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Powyższe informacje są skierowane do osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe uprawniające do pracy jako pielęgniarz/ pielęgniarka w krajach spoza Unii Europejskiej np. na Ukrainie czy Białorusi i są zainteresowane podjęciem pracy w POlsce jako pielęgniarz/ pielęgniarka. Zgodnie z obecnymi przepisami obowiązującymi od stycznia 2020 w okresie stanu epidemii covid -19, medycy z zagranicy mogą, po spełnieniu określonych kryteriów pracować w Polsce jako lekarz, lekarz stomatolog czy pielęgniarz/ pielęgniarka bez nostryfikacji dyplomu. ProworkPL MED pomaga kandydatom i pracodawcom w całym procesie rekrutacyjnym. Aktualne informacje of ofertach pracy dla pielęgniarek
i lekarzy w Polsce można znaleźć na stronie www.prowork.pl
Dziękujemy za przeczytanie tego artykułu „Pielęgniarki z Ukrainy praca bez nostryfikacji w Polsce 2021”
Żródło: Ministerstwo Zdrowia 2021, Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

ProworkPl MED Rekrutacja kadry medycznej.

Aktualne oferty dla lekarzy w pielęgniarek w Polsce. 

Udostępnij Zobacz wszystkie aktualności