Aktualności

Praca dla Lekarzy z Ukrainy nowe przepisy 2021 ustawa już podpisana

Praca dla Lekarzy z Ukrainy nowe przepisy 2021 ustawa już podpisana.
Od stycznia 2021 wchodzi w życie ustawa umożliwiająca medykom  m.in z Ukrainy i Białorusi podjęcie pracy w Polsce
w zawodzie lekarza, lekarza dentysty czy pielęgniarki. Zgodnie z nową ustawą  z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych

Lekarze i pielęgniarki m.in z Ukrainy i Białorusi mogą czasowo pracować w Polsce na podstawie uproszczonej procedury. Należy podkreślić, że medycy z zagranicy będą musieli spełnić szereg warunków,

Jakie warunki musi spełnić lekarz z zagranicy aby podjąć pracę w Polsce?

Zgodnie z nową ustawą stanowisko lekarza będzie można powierzyć:

„2a. Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej można udzielić zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać prawo wykonywania zawodu lekarza albo prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)     złożyła oświadczenie, że wykazuje znajomość języka polskiego wystarczającą do wykonywania powierzonego jej zakresu czynności zawodowych;

2)     uzyskała zaświadczenie od podmiotu leczniczego zawierające wykaz komórek organizacyjnych zakładu leczniczego i okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

3)     ma pełną zdolność do czynności prawnych;

4)     jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza dentysty;

5)     wykazuje nienaganną postawę etyczną;

6)  ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako lekarz specjalista lub lekarz dentysta specjalista w danej dziedzinie, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia, o którym mowa pkt 2;

7)     posiada dyplom lekarza, lekarza dentysty potwierdzający ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, albo na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938), na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom;

8)     posiada dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom lub jego duplikat jest zalegalizowany przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom, albo na dyplomie lub jego duplikacie umieszczono albo dołączono do dokumentu apostille, jeżeli dyplom został wydany przez uprawniony organ właściwy dla państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r., na którego terytorium lub w którego systemie szkolnictwa wyższego wydano ten dyplom;

9)     odbyła szkolenie specjalizacyjne odpowiadające w istotnych elementach merytorycznych programowi szkolenia specjalizacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej.”,
Zobacz pełny tekst Ustawy z dnia 27 11 2020 roku regulującej zasady zatrudniania kadry medycznej z Ukrainy, Białorusi i krajów spoza UE 

Jak zatrudnić lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy i Białorusi w Polsce?

Zgodnie z nową ustawą obowiązującą od stycznia 2021 szpitale i placówki medyczne w Polsce mogą zatrudniać medyków z zagranicy. Szczegółowe informacje dla pracodawców i rekrutacji personelu medycznego z zagranicy – skontaktuj się z ProworkPL MED. Rekrutacja kadry medycznej i wsparcie w procesie zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek.

Praca dla lekarzy i pielęgniarek z zagranicy w Polsce. Jak znaleźć pracę dla lekarzy z Ukrainy i Białorusi?
Lekarze, zainteresowani podjęciem pracy w szpitalu czy klinice w Polsce muszą spełniać warunki określone w nowej ustawie regulującej warunki zatrudnienia kadry medycznej z zagranicy jak podane powyżej, która obowiązuje od stycznia 2021. Ustawa umożliwia podjęcie pracy na uproszczonych zasadach dla lekarzy i pielęgniarek z krajów spoza UE. Ma to na celu m.in uzupełnienie braku kadr medycznych w okresie stanu epidemii covid -19.
ProworkPL MED zapewnia dla kandydatów aplikujących na stanowiska dla medyków pełne wsparcie
i bezpłatną pomoc w doborze pracodawcy i procedurze rekrutacyjnej związanej z podjęciem pracy w Polsce jako lekarz, lekarz dentysta czy pielęgniarka. Szczegółowe informacje i rejestracja dla kandydatów

Praca dla Lekarzy z Ukrainy nowe przepisy 2021 ustawa już podpisana.

Udostępnij Zobacz wszystkie aktualności